Vereniging

Het Bestuur

Het Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat op dit moment uit vijf ‘ondernemers’, die leiding geven aan de ondernemersvereniging. (Teun de Vries, Heily van der Jagt, Arthur van der Pot, Ed van der Burg, Ruud Heemskerk) Dit bestuur wordt ondersteund door 4 ondernemers, die in de toekomst ‘mogelijk’ toe zullen treden tot het bestuur (Kim de Ruiter, Michiel van Atten, Marcel Soeterbroek en Sabine Zondag). Het bestuur dient te bestaan uit een oneven aantal, van tenminste drie natuurlijke personen. Zij doen meer dan alleen het leiden en plannen van de vergaderingen. Er is sprake van een duidelijke verdeling en bevoegdheden tussen de onderlinge bestuursleden. De voorzitter van de vereniging bewaakt deze structuur. Het bestuur doet al wat noodzakelijk is om de vereniging intern en extern goed te laten functioneren.

De bestuursleden worden op de algemene ledenvergadering benoemd op voordracht van het zittende bestuur. Tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen kan leiden tot een besluit binnen de vereniging.

Een bestuurslid treedt automatisch af na drie jaar, maar kan zich opnieuw verkiesbaar stellen. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren, met een opzegtermijn van drie maanden. Ontslag of schorsing van een bestuurslid is mogelijk door een besluit van de algemene ledenvergadering en dient te worden genomen met een twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.