Vereniging

Besluitvorming

Besluitvorming

Besluitvorming binnen het bestuur vindt plaats door middel van een meerderheid van stemmen van de ‘aanwezige’ bestuursleden. Bij het nemen van ‘gewichtige’ besluiten dienen tenminste drie van de zeven bestuursleden minimaal aanwezig te zijn voor stemming. Ieder bestuurslid kan een ander bestuurslid door middel van een schriftelijke volmacht zich laten vertegenwoordigen. Indien een bestuurslid afwezig is om besluitvorming te blokkeren, dan kan het betreffende weigerachtige bestuurslid op grond van de te betrachten redelijkheid en billijkheid zich niet beroepen op het niet rechtsgeldig zijn van het besluit dat door de overige bestuursleden genomen is.

Tijdens de Algemene Leden vergadering dienen de leden mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan het bestuur om besluiten te nemen en overige handelingen te verrichten. De leden zijn verantwoordelijk voor het benoemen en afzetten van bestuurders, dechargeren van bestuurders, goedkeuring geven op de begroting en jaarrekening en het uitsluiten van een lid.